DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA

SORULAN GÖRÜŞLER VE ALINAN CEVAPLAR

SORU-  Bakan onayı ile yapılan atamalarda aynı kadro için bir personelin alınıp, başka bir personelin atanması durumunda görevden alınan personelin raporlu veya yıllık izinli olması nedeniyle atama onayı tebliğ edilmekle birlikte göreve başlamasının gecikmesi halinde aynı kadroya atanan personelin göreve başlatılması ve her iki kişiye aynı kadrodan maaş ödenip ödenmeyeceği.

CEVAP- Danıştay 1.Dairesinin 10.11.1999 tarih ve E.1999/86, K.1999/167 sayılı kararı ve Başbakanlığın 10.12.2002 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-20709 sayılı yazısı çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerektiği değerlendirilmekle birlikte, aynı kadrodan iki kişiye maaş ödenip ödenemeyeceği hususunda Maliye Bakanlığından da görüş alınmasının uygun olacağı

SORU- Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 6.maddesi ile 4 yıllık yüksek öğrenim görenlerin atanabileceği öngörülen unvanlara 2 ve 3 yıllık yüksek öğrenim mezunlarının atanıp atanamayacağı,

CEVAP- Bahsi geçen yönetmeliğin geçici 3.maddesi çerçevesinde, 18.04.1999 tarihinde görevde bulunanların, 2 yıllık ön lisans veya 3 yıllık yüksek okulu bitirmiş olmaları kaydıyla görevde yükselme yönetmeliğinin uygulanmasında öğrenim açısından 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilmesi gerektiği.

SORU- 26.06.2000 tarih ve 2000-1228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe eklenen Ek-1’inci maddesi çerçevesinde Bakanlığımız Taşra teşkilatı müdür kadrosunda görevli personelin merkez teşkilatında boş bulunan şube müdürlüğü kadrosuna atanıp atanmayacağı ile Bakanlık Müşaviri iken görevden alınan personelden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesindeki şartları taşıması kaydıyla uzman veya 5 ve 6 ncı bölge hizmeti olmaması halinde Şube Müdürü kadrosuna atanıp atanmayacağı

CEVAP-  Müşavir kadrosundan Uzman veya Şube Müdürü kadrosuna yapılacak atamalar görevde yükselme mahiyetinde olmadığından, Bakanlık Müşaviri kadrosunda görev yapan personelin atamaya ilişkin genel şartları taşıması kaydıyla uzman veya şube müdürü kadrosuna atanmasının Bakanlığınızın takdirinde olduğu; ancak Şube Müdürü kadrosuna anılan yönetmeliğin Ek-1’inci maddesi çerçevesinde ilk atamaların 5 ve 6 ncı bölgelere yapılması gerektiği, 5 v 6 ncı bölgelerde boş kadro olmaması halinde daha sonra o bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabileceği.

SORU– Bakanlığımız taşra teşkilatında İl Müdür Yardımcısı kadrosunda görevli personelin merkez teşkilatında boş bulunan şube müdürlüğü kadrosuna atanıp atanamayacağı.

CEVAP – Anılan yönetmeliğin Ek-1’inci maddesinde sayılan unvanlı kadrolardan hiyerarşik olarak daha üst görevlerde bir süre bulunduktan sonra bu görevlerden herhangi bir sebeple ayrılanların, kapsamda yer alan görevlere atanmalarında ilk görev yeri olarak 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi olması şartının aranmaması gerektiği değerlendirilmekle birlikte, 5 v 6 ncı hizmet bölgelerinde hizmeti bulunmayan İl Müdür Yardımcısı kadrosunda görevli personelin merkez teşkilatında boş bulunan şube müdürü kadrosuna atanmasının mümkün bulunmadığı mütalaa edildiği,

SORU – Bakanlığımızda APK Uzmanı kadrosunda olup, daha önce 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde görev yapmamış olan personelin merkez teşkilatında boş bulunan şube müdürü kadrosuna asaleten veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi gereğince vekaleten atanıp atanamayacağı ile Uzman ve Şef kadrosunda görevli olup 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde daha önce görev yapmamış personelin merkezdeki şube müdürlüğü kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi gereğince vekaleten atanıp atanamayacağı

CEVAP- Anılan yönetmeliğin Ek-1’inci maddesinde sayılan unvanlı kadrolara atanmalarda ilk görev yeri olarak 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi olması şartının aranması gerektiği, bu çerçevede 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde hizmeti bulunmayan APK Uzmanı kadrosunda görevli personelin merkez teşkilatında şube müdürü kadrosuna atanmasının mümkün bulunmadığı; merkez teşkilatındaki şube müdürü kadrolarına vekaleten atanmalarda ise 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde çalışmış olmak şartının aranmaması gerektiğinin mütalaa edildiği,

SORU – Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinde son genel nüfus sayımı uyarınca il ve ilçe merkez nüfuslarının belirlenmesi hususunda tereddüde düşüldüğü,

CEVAP- Söz konusu madde hükmünde de belirtildiği üzere il ve ilçelerin merkez nüfuslarının esas alınması gerektiğinin mütalaa edildiği,

SORU – Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlüğü girdiği tarihten sonra nüfus kaydını başka ile aktaran personel daha önce nüfusa kayıtlı olduğu il veya bu ile bağlı ilçelere yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen unvanlara atanıp atanamayacağı,

CEVAP – 1 ) 19.04.1983 tarih ve 83-6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik”in 06.05.1992 tarih ve 92/3009 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Değişik 15 inci maddesi gereğince bu tarihten sonra nüfus kayıt yerini değiştiren personelin daha önce kayıtlı olduğu ilde ki yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen unvanlara atanamayacağı,

SORU- Bakanlığımızda APK Uzmanı olarak çalışan lise mezunu personelin şube müdürü kadrosuna atanıp atanamayacağı,

CEVAP- Görevde Yükselme Yönetmeliğinizde APK Uzmanı ile Şube Müdürü aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grubunda yer aldığından Yönetmeliğinizde öngörülen diğer şartları taşıyan APK Uzmanının şube müdürü kadrosuna görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atanması mümkün olmakla birlikte, Genel Yönetmelik gereğince yürürlüğe konulan kurumsal Yönetmelikte Şube Müdürü olabilmek için öngörülen dört yıllık yüksek öğrenim görme şartı, 18.04.1999 tarihinde görevde bulunan ve iki yıllık yükseköğretim görmüş olanlar için uygulanmayacağından, lise mezunu olan bir personelin şube müdürü kadrosuna atanmasına imkan bulunmadığı.

SORU- Müdür , Müdür yardımcısı, Şube Müdürü ve İlçe Müdürü gibi kadrolara Atanmak için  gerekli şartlar arasında yer alan görevde yükselme eğitim ve sınavına girerek başarılı olanlar ile daha önce bu kadroları ihraz etmiş olanların, 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleri dışındaki yerlerde boş bulunan Müdür, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve İlçe Müdürü kadrolarına vekaleten atanıp atanamayacağı ile bunlara ücret ödenip ödenemeyeceği,

CEVAP- Konu hakkında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’nın 17.06.2003 tarih ve 6504 sayılı görüşü  çerçevesinde işlem tesis edilmesinin gerektiği.

SORU- Bakanlığımızda APK Uzmanı kadrosunda olup daha önce 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde görev yapmamış olan personelin merkez teşkilatında boş bulunan şube müdürü kadrosuna asaleten veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi gereğince vekaleten atanıp atanmayacağı ile Uzman ve Şef kadrosunda

Görevli olup 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde daha önce görev yapmamış personelin merkezdeki Şube Müdürlüğü kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi gereğince vekaleten atanıp atanmayacağı,

CEVAP- Anılan Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinde sayılan unvanlı kadrolara atanmalarda ilk görev yeri olarak 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi olması şartının aranması gerektiği bu çerçevede 5 ve 6 ncı hizmeti bulunmayan APK Uzmanı kadrosunda görevli personelin merkez teşkilatında Şube Müdürü kadrosuna atanmasının mümkün bulunmadığı; merkez teşkilatındaki şube müdürü kadrolarına vekaleten atanmalarda ise 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde çalışmış olmak şartının aranmaması gerektiğinin mütalaa edildiği.

SORU- Bakanlığımız taşra teşkilatında boş bulunan Şube Müdürlükleri için görevde yükselme eğitimi ve sınavında başarılı olanlardan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmeliğe eklenen ek madde çerçevesinde; 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde çalışması gereken hizmet süresini tamamlamış olması kaydıyla merkezde bulunan Şube Müdürlüğü kadrosuna atanıp atanamayacağı,

CEVAP- Kurumunuz görevde yükselme yönetmeliği çerçevesinde, bakanlığınız taşra teşkilatında boş bulunan şube müdürü kadroları için görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olanların ilk atamalarının “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin yönetmeliğe” eklenen Ek 1 inci maddesi çerçevesinde ilan edilen kadrolar için yapılması gerektiği değerlendirilmekle birlikte bu çerçevede, taşra teşkilatında boş bulunan şube müdürü kadroları için yapılan görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olanların mezkur yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerini tamamlamış olsalar dahi ilk atamalarının merkezde bulunan boş şube müdürü kadrolarına yapılmasının mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

SORU-Dış Ticaret Müsteşarlığında Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı olarak görev yapan Ziraat Fakültesi mezunu personelin Bakanlığımız mühendis kadrosuna görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın atanıp atanamayacağı,

CEVAP- Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı unvanı anılan görevde yükselme genel yönetmeliğinin istisnalar bölümünde yer aldığından ilgilinin atamaya ilişkin genel şartları taşıması kaydıyla Mühendis kadrosuna atanmasının Bakanlığınızca değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

SORU- Bakanlığımızda teknisyen unvanında görevli kız meslek lisesi mezunu  .............1993-1998 yılları arasında şef olarak görev yapmış olması sebebiyle, Bakanlığımızın görevde yükselme yönetmeliğinde şef unvanlı görevlere atanmada iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olma şartının bulunmasına rağmen, bu göreve atanıp atanamayacağı,

CEVAP- Bakanlığınızda teknisyen unvanı ile görevli ............ın, şef unvanını daha önceki ilgili mevzuatı uyarınca ve söz korusu görevde yükselme yönetmeliklerinin yürürlüğe girmesinden önce kazanmış olması sebebiyle, şef olarak atanmasının Kurumunuzun takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir.

SORU- Bakanlığımız personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinde bazı kadrolara yapılacak atamalarda tereddüde düşülmektedir,

CEVAP- 1-Diğer kamu kurumlarında yardımcı hizmetler sınıfında görev yapıp lise ve dengi okul veya yüksekokul mezunu olanların Bakanlığınızda genel idare hizmetleri sınıfındaki kadrolara naklen atanamayacakları,

2- Başka kurumlardan Bakanlığınıza naklen atanmak için başvuran İcra memuru, İnfaz Koruma Memuru, Polis Memuru, Zabıt Katibi, Müezzin- Kayyım, Tapu Kadastro Memuru ve bu düzeydeki kadrolarda görev yapanların Bakanlığınızda memur unvanlı kadrolara naklen atanabilecekleri,

3- Bakanlığınızda yardımcı hizmetler sınıfında görev yapıp lise ve dengi okul veya yüksekokul mezunu olanların Ambar Memuru, Mutemet, Santral Memuru, kadrolarına görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabi tutularak atanabilecekleri, mütalaa edilmektedir.

SORU- Bakanlığımızda şoför olarak görevli ..........ın memur kadro unvanına görevde yükselme eğitimi ve sınavı şartı aranmaksızın atanmasının mümkün olup olmadığı,

CEVAP- Şoför olarak görevli Yücel ........ın görevde yükselme eğitimi ve sınavı şartı aranmaksızın memur kadro unvanına atanmasının mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.

SORU- Bakanlığımız taşra teşkilatında çalışmakta iken Hukuk Fakültesini bitiren Veteriner Sağlık Meslek Lisesi, Laborant Meslek Lisesi,Ev Ekonomisi Meslek Lisesi mezunu personelin durumlarına uygun münhal Hukuk Müşavirliği ve Raportörlük kadrolarına atanıp atanamayacakları,

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 13 Ocak 2003 tarihli ve 35794 sayılı yazısı.

CEVAP- Hukuk Fakültesi mezunu olup memur ve laborant gibi kadrolarda istihdam edilen personelin Hukuk Müşavirliği ve Raportörlük kadrolarına atanabilmelerinin Bakanlığınız Görevde Yükselme Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

SORU- Hukuk Fakültesi mezunu ve Bakanlığımızda Şube Müdürü olarak görev yapan ...........nın görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan Hukuk Müşaviri kadrosuna atanıp atanamayacağı,

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 07 Mart 2003 tarihli ve 0186 sayılı yazısı.

CEVAP- Şube Müdürü kadrosundan Hukuk Müşaviri kadrosuna yapılacak bir atamanın üst göreve atama şeklinde değerlendirilmemesi nedeniyle ilgilinin görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabileceği mütalaa edilmektedir.

SORU- 4603 sayılı Kanunun değişik geçici 1 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası ile 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince, Bakanlığımız emrine Müdür Yardımcısı (Ö9 ve Müdür (Ö) ataması teklif edilen personelin, öğrenim durumları itibariyle atamalarının yapılamayıp bekletildiği,

CEVAP- Ekli listede yer alan personelin atanmaları mezkur kanunlar ve ilgi (a) Yargı Kararı gereği olup; 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan, “…Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum veya kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içerisinde bu kurum veya kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur” hükmü, üçüncü fıkrasında yer alan, “….Personelin işe başlama sürelerine ve işe başlamama halinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddeleri hükümlerinin uygulanmasından atamayı yapan kamu kurum ve kuruluşu sorumludur…”hükmü ile 16.10.2003 tarih ve 25261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/46 sayılı Başbakanlık Genelgesindeki atamaya dair hükümler de dikkate alınarak, ilgililerin atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunun acilen Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi.

SORU- 26.06.2000 tarih ve 2000/1228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin Yönetmeliğe eklenen Ek 1 inci maddenin uygulanmasında tereddüde düşülen hususların açıklığa kavuşturulması hususu,

CEVAP- 1- 1,2,3 ve 4 üncü hizmet bölgelerinde anılan Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinde sayılan kadrolarda görev yapmakta iken bu görevlerinden alınan personelin yeniden kapsamda bulunan kadrolara atanabilmesi için daha önce 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde, belirtilen süre kadar görev yapmış olmaları gerekmekte olup, belirtilen süre kadar görev yapmamış olmaları durumunda bunların yeniden kapsamda yer alan kadrolara atamalarının öncelikle 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine yapılması gerektiği,

2- Anılan Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinde sayılan unvanlı kadrolardan hiyerarşik olarak daha üst görevlerde bir süre bulunduktan sonra bu görevlerden herhangi bir sebeple ayrılanların, kapsamda yer alan görevlere atanmalarında ilk görev yeri olarak 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi olması şartının aranmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

SORU- Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi hakkında oluşan çeşitli tereddütler,

CEVAP- 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde atamayı yapacak kurum veya kuruluşa ait yukarıda sayılan unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

SORU- 26.06.200 tarih ve 2000/1228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe eklenen Ek 1 inci maddenin uygulanmasında tereddüde düşülen hususların açıklığa kavuşturulması,

CEVAP- 1- Söz konusu Ek maddede sayılan unvanlardan 1,2,3 ve 4 üncü hizmet bölgelerinde görev yaptıktan sonra görevden alınan personelin yeniden 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleri dışındaki bölgelere, kapsamda bulunan kadrolara atanabilmeleri için daha önce 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde, belirtilen süre kadar hizmet yapmış olmaları gerekmekte olup, belirtilen süre kadar görev yapmamış olmaları durumunda bunların yeniden kapsamda yer alan kadrolara atamalarının öncelikle 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine yapılması gerektiği,

2- 1,2,3 ve4 üncü hizmet bölgelerinde halen kapsamda bulunan unvanlı kadrolarda görev yapan ve 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmayan personelin aynı bölgelerde münhal bulunan eşdeğer bir kadroya atamalarının yapılabileceği, ancak görev yaptığı kadro unvanından hiyerarşik olarak daha üstte olan ve mezkur Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinde sayılan unvanlı kadrolardan birine atanmak istemeleri halinde ise atamalarının 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

SORU- Bakanlığımızda görevli Meslek Yüksekokullarının Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı bölümü mezunlarının Teknik Hizmetler sınıfında yer alan tekniker kadrosunda istihdamı,

CEVAP- Meslek Yüksekokulu sağlık programlarında yer alan Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı mezununun bitirdiği bölüm adıyla birlikte “Sağlık Teknikeri” unvanını kullanmaya haiz olduğu Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında yer alan sağlık teknikeri kadrosuna 18.4.1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Yönetmeliği” ve bu Yönetmelik uyarınca yürürlüğe konulan Bakanlığınız Yönetmeliği hükümlerine uyulmak suretiyle atanmasının mümkün bulunduğu, Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan tekniker kadrosuna atanmasının mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

SORU- Bakanlığımızda APK Uzmanı olarak görev yapan iki yıllık yüksekokul mezunu ...........in Şube Müdürü kadrosuna görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atanıp atanamayacağı,

CEVAP- Bakanlığınızda APK Uzmanı olarak çalışan ve 18.04.1999 tarihinden önce iki yıllık yüksekokul mezunu olan ilgilinin disiplin ve sicil durumu itibariyle Şube Müdürü kadrosuna atanmasında bir engel bulunmaması halinde Bakanlığımızın takdiri ile söz konusu kadroya görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atanabileceği mütalaa edilmektedir.

SORU-   18.04.1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi uyarınca çıkarılan ve 18.8.1999 tarih ve 23790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin tereddütler,

CEVAP- Anılan Yönetmeliğinizin yürürlüğe girmesinden önce Genel Yönetmelik kapsamında bulunan görevlerle ilgili mevzuat çerçevesinde atananların hakları saklı olur, bu görevlerden çeşitli nedenlerle ayrılanların aynı kadrolara sınava tabi tutulmadan yeniden atanabilecekleri, daha önce İl Müdür Yardımcılığı yapmış olanlarla halen bu görevde bulunanların müdür, müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü kadrolarına atanabilecekleri, Genel Yönetmelik kapsamında bulunmayan bir kadroda görev yapanların (Genel Müdür Yardımcılığı) aynı Yönetmelik kapsamındaki görevlere sınava tabi tutulmaksızın atanabilecekleri ve Bakanlığınızda şoför kadrosunda bulunan ve sağlık nedenlerinden dolayı görevini yerine getiremeyen personelin eşdeğer bir kadroya atanabileceği mütalaa edilmektedir.

SORU-Mahkeme Kararlarının uygulanmasıyla ilgili tereddütler,

CEVAP- Danıştay Birinci Dairesinin Esas No:1999/140, Karar No:1999/156 sayılı Kararının sonuç kısmında aynen “Sonuç olarak;görevinden alınarak başka bir göreve atanan ve bu atama işleminin iptali istemiyle açtığı davada mahkemece verilen yürütmenin durdurulması kararı gereğince görevine iade edilen bir kamu görevlisinin, yeniden görevinden alınarak başka görevlere atanması ve bu işlemlere karşı dava açmamış olmasının, sonradan tesis edilen atama işlemlerini benimsediği, ilk işlemle menfaat ilişkisi kalmadığı ve bu işleme karşı açtığı dava ve iddialarından vazgeçtiği anlamında değerlendirilemeyeceğinden iptal kararının uygulanmasının gerekeceği” ifadesine yer verilmiştir.

            Yukarıda yer verilen karar gereğince , iptal davalarında idari işlemin tesis edildiği tarihe kadar hukuki etkilerini göstereceği hususunun idare hukukunun önemli ilkesinden biri olduğu dikkate alındığında yargı kararı ile iptal edilen idari işlemin yapıldığı tarihten sonraki işlemlerin kendiliğinden ortadan kalkacağı ve davacının iptal edilen idari işlem tarihindeki yasal durumuna hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın döndürülmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

SORU- Bakanlığımız Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği çerçevesinde, bulunduğu bölge hizmetini tamamlayan ve yer değiştirme yönetmeliğine tabi olan personelin görev yaptığı İl’e yönetici (şube müdürü, ilçe müdürü) olarak atanıp atanamayacağı,

CEVAP- Yer değiştirmeye tabi olan ve bulunduğu bölge hizmetini tamamlayanların 19.4.1983 tarih ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 15’inci maddesi hükümleri dikkate alınarak görev yaptıkları İl’e şube müdürü veya ilçe müdürü olarak atanabilecekleri mütalaa edilmektedir.

SORU- Daha önce Bakanlığımız Sivas El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğünde asaleten Müdür Yardımcısı ve Müdür olarak görev yapan ve halen Düzce Kooperatifçilik ve El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini tedviren yürüten 2 yıllık yüksekokul mezunu ...........in görevde yükselmeye ilişkin Genel Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 18.4.1999 tarihinde yöneticilik görevinde bulunmadığını belirterek, ilgilinin Düzce Kooperatifçilik ve El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğüne asaleten atanıp atanamayacağı,

CEVAP- Her ne kadar görevde yükselmeye ilişkin Genel Yönetmelik ve kurumsal Yönetmeliğinizin yürürlük tarihinde yöneticilik görevinde bulunmamış olsa da bu tarihte Devlet memuru statüsünde olması sebebi ile 2 yıllık yüksekokul mezunu olan ilgilinin Genel Yönetmeliğin 5 inci maddesinin uygulanması bakımından (4) yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilmesi gerektiği değerlendirilmekte olup, daha önce Sivas El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğüne asaleten atanmış olması nedeni ile Müdür unvanının ilgili için kazanılmış hak olduğu göz önünde bulundurularak, halen tedviren yürüttüğü ve daha önce ihraz ettiği Müdürlük unvanı ile eşdeğer unvan olarak nitelendirilebilecek Düzce Kooperatifçilik ve El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğüne görevde yükselme Eğitimi ve sınav koşulu aranmaksızın asaleten atanabileceği mütalaa edilmektedir.

SORU- Görevde yükselme eğitimine katılan ancak geçerli bir mazereti olmadan görevde yükselme sınavına katılmayanlar hakkında nasıl bir işlem yapılması gerektiği hususu ile görevde yükselme sınavında başarılı olup atamaları yapılan personelin, atama onaylarının iptalini isteyerek haklarından vazgeçmeleri halinde, ihtiyaç duyulan kadrolar göz önünde bulundurularak atama onaylarının iptal edilmemesinin idari ve kanuni açılardan sorun oluşturulup oluşturmayacağı,

CEVAP- “Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personelin, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslarına tabi olmaları gerekmektedir.”

SORU- Bakanlığımız görevde yükselme yönetmeliği gereğince, İlçe Müdürlüğü sınavında başarılı olan ve Ilgın İlçe Müdürlüğü görevini tedviren yürüten ...... ......ın Ilgın Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.1.2002 tarih ve E:2001/506, K:2002/44 sayılı Kararı çerçevesinde Ilgın olan doğum yerinin Konya, İlçe Nüfusunun ise Selçuklu İlçesi olarak değiştirilmesi neticesinde, 19.04.1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “ Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle atanmalarına ilişkin Yönetmelik”in 15 inci maddesi gereğince ilgilinin Konya İline bağlı ilçelerden birine asaleten İlçe Müdürü olarak atanıp atanamayacağı,

CEVAP- 25.06.1983 tarih ve 18088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik”in 15 inci maddesinde “Vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Nüfus Müdürü ve bunların yardımcıları, taşra teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel;

a)Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il’e bağlı ilçelere,

b)Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il’e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il’e bağlı diğer ilçelere,atanamazlar.

a)Ekli I Sayılı Cetvelde IV,V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000’ i aşan yerlere,

b)Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i aşan yerlere,

Yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

Kurumlar hizmet gereği ve özelliklerini dikkate alarak ikinci fıkrada belirtilen sınırın üzerinde bir rakam tespit edebilirler.”  hükmü yer almaktadır.

   Bu itibarla, ilgili hakkında yukarıdaki hükümler çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

SORU- Erzincan Sol Sahil Sulama Birliğinde Mühendis olarak görev yapan ............ın Bakanlığımıza naklen atanıp atanamayacağı,

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 25 Ocak 2000 tarihli ve 17706 sayılı yazısı.

CEVAP-Adı geçen birlikte görev yapan ilgilinin söz konusu Genelge uyarınca Başbakanlıktan izin alınarak Bakanlığınıza mühendis olarak naklen atanabileceği mütalaa edilmektedir.

SORU– Bakanlığımız Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı emrinde APK Uzmanı olarak görevli .........ın Sivas İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürütüp yürütemeyeceği hususunda tereddüte düşüldüğünden bahisle Başkanlığınız görüşü,

CEVAP – Vekaleten atamanın kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamaya yönelik idari bir işlem olması ve vekaleten yürütülen görevlerin kazanılmış bir hak teşkil etmeyeceği de göz önünde bulundurularak ilgilinin geçici görevle şube müdürlüğü görevine vekaleten atanıp atanamayacağı hususunun ilgili mevzuatı çerçevesinde Bakanlığınızca değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

SORU – Bakanlığımızdaki eğitim uzmanı unvanlı kadrolarda istihdam edileceklerin sahip olması gerekli nitelikler hakkında Başkanlığınız görüşünün bildirilmesi,

CEVAP – a) Eğitim bilimleri alanlarında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

     b) Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri (pedagojik formasyon) almış olmak.

            Şeklinde tespit edilmesi Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir.